ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2007
Εξέταση στο μάθημα:
«Δίκαιο, Πολιτικοί θεσμοί και Οικονομική επιστήμη»

  

Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος