ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2007
Θετικές και Φυσικές επιστήμες – Τεχνολογικές εφαρμογές

  
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος