ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  
Η άντληση των ερωτήσεων έγινε από αντίστοιχα τεστ της ιστοσελίδας www.epignosis.gr
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος